ˆ

Ekran listy informacji

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Deklaracja dostępności

Akapit nr 1 - brak tytułu

Deklaracja dostępności Biuletynu Informacji Publicznej Zespołu Edukacyjnego nr 3 w Zielonej Górze

ZESPÓŁ EDUKACYJNY NR 3 zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Zespołu Edukacyjnego nr 3 w Zielonej Górze.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Katarzyna Przybyła.
 • E-mail:
 • Telefon: 730 971 193

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Zespołu Edukacyjnego nr 3 w Zielonej Górze
 • Adres: ul. Os. Pomorskie 13
  65-548 Zielona Góra
 • E-mail:
 • Telefon: 68 3258232

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek nr 1 – Szkoła Podstawowa nr 21 przy ul. Os. Pomorskie 13:

Dostępność wejścia do budynku
Do budynku szkoły prowadzi główne wejście przy ul. Os. Pomorskie 13. Jest ono dostępne w godzinach pracy szkoły, osobą oddelegowaną do udzielania informacji przy wejściu głównym, ewentualnego wpuszczania osób z zewnątrz (rodziców, interesantów) i kierowania ich do odpowiednich działów jest pracownik portierni. Ponadto do budynku szkoły jest jeszcze 6 wejść: 1) od strony zachodniej do wykorzystania przez uczniów, 2) od strony zachodniej do wykorzystania przez pracowników, z udogodnieniami dla osób niepełnosprawnych (podjazd), 3) od strony wschodniej do wykorzystania przez uczniów, 4) od strony wschodniej prowadzące do pomieszczeń kuchennych przeznaczone dla pracowników i dostawców, 5 i 6) od strony południowej do wykorzystania przez uczniów, w tym jedno prowadzące do sal gimnastycznych jednostki. 

Do wejścia głównego prowadzą schody, które nie są wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych (winda, platforma).
Przy dwóch wejściach zainstalowano domofony.
W dwóch punktach znajdują się stojaki dla rowerów.
Budynek nie posiada wind. 

Miejsca parkingowe
Przy budynku dostępne są miejsca parkingowe dla pracowników oraz rodziców, nie ma wydzielonego miejsca do parkowania dla osób niepełnosprawnych.

Komunikacja pozioma
Korytarze w budynku są szerokie i bezkolizyjne, nie posiadają progów. Obsługa interesantów odbywa się w sekretariacie na parterze.

Drogi ewakuacyjne wewnątrz budynku są oznakowane.

Komunikacja pionowa
Budynek 3 kondygnacyjny, z klatkami schodowymi, schody zostały oznakowane szorstkimi taśmami zapobiegającymi poślizgnięciu.

Budynek nie jest wyposażony w windę, co skutkuje brakiem możliwości wejścia na wyższe kondygnacje osób z niepełnoprawnościami. 

Ułatwienia dla osób niepełnosprawnych
Osobom ze specjalnymi potrzebami służą pomocą pracownicy.

Podmiot zapewnia kontakt SMS/MMS/komunikator internetowy Whatsapp – osoba wyznaczona do kontaktu: Katarzyna Przybyła – tel. 730 971 193.
W budynku panuje ogólny zakaz wprowadzania zwierząt, nie obejmujący prawa wstępu z psem asystującym, przy czym osoba z takim psem może poruszać się po budynku za wyjątkiem sal lekcyjnych.
Wewnątrz budynku nie ma dostosowań dla osób niepełnosprawnych.
W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.
Brak toalet dla osób niepełnosprawnych.
W budynku nie ma środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących (np. pętle indukcyjne, systemy FM).
Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Budynek nr 2 – Miejskie Przedszkole nr 24 przy ul. Os. Pomorskie 28:

Dostępność wejścia do budynku
Do budynku przedszkola prowadzi główne wejście przy ul. Os. Pomorskie 28. Jest ono dostępne w godzinach pracy przedszkola, przy drzwiach zamontowany jest domofon. Ponadto do budynku przedszkola są jeszcze 2 wejścia: 1) od strony zachodniej do wykorzystania pracowników oraz dostawców, 2) od strony zachodniej prowadzące na tereny zielone oraz place zabaw, do wykorzystania pracowników i wychowanków przedszkola (również wyposażone w domofon.

Budynek nie posiada wind.

Miejsca parkingowe
Przy budynku dostępne są miejsca parkingowe dla pracowników oraz rodziców, nie ma wydzielonego miejsca do parkowania dla osób niepełnosprawnych.

Komunikacja pozioma
Korytarze w budynku są w większości szerokie i bezkolizyjne, nie posiadają progów.  Obsługa interesantów odbywa się w gabinecie intendentki na parterze lub gabinecie wicedyrektora na I piętrze. 

Drogi ewakuacyjne wewnątrz budynku są oznakowane.

Komunikacja pionowa
Budynek 2 kondygnacyjny, z klatkami schodowymi, schody zostały oznakowane szorstkimi taśmami zapobiegającymi poślizgnięciu.

Budynek nie jest wyposażony w windę, co skutkuje brakiem możliwości wejścia na wyższe kondygnacje osób z niepełnoprawnościami. 

Ułatwienia dla osób niepełnosprawnych
Osobom ze specjalnymi potrzebami służą pomocą pracownicy.

Podmiot zapewnia kontakt SMS/MMS/komunikator internetowy Whatsapp – osoba wyznaczona do kontaktu: Katarzyna Przybyła – tel. 730 971 193.
Wewnątrz budynku nie ma dostosowań dla osób niepełnosprawnych.
W przedszkolu nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.
Brak toalet dla osób niepełnosprawnych.
W budynku nie ma środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących (np. pętle indukcyjne, systemy FM).
Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

Strony podmiotowe w ramach BIP Zespołu Edukacyjnego nr 3 w Zielonej Górze posiadają następujące ułatwienia:

 • podwyższony kontrast (czarne tło, żółte litery)
 • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie
 • na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.
 • mapa strony
 • strona jest przystosowana do przeglądania na urządzeniach mobilnych typu smartphone.

Inne informacje i oświadczenia

Procedura wnioskowo-skargowa

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Zespół Edukacyjny nr 3 w Zielonej Górze
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-09-24
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Dorota Konopacka
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-09-24 15:18:39
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Dorota Konopacka
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-09-24 15:18:43
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Dorota Konopacka
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-02-12 15:36:02
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
879 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »